AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

beata trzop & Magdalena Witkiewicz
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.