ZADANIA, KIERUNKI ROZWOJU I POTENCJAŁ BOJOWY RADZIECKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH ZIMNEJ WOJNY

Tomasz SZUBRYCHT
W artykule przedstawiono poglądy wyższych dowódców radzieckich (adm. Gorszkowa, Kasatonowa i marszałka Sokołowskiego) na kierunki rozwoju, zadania oraz potencjał radzieckiej marynarki wojennej w latach zimnej wojny. Przeprowadzone analizy potwierdzają, że w okresie zimnej wojny w ZSRR o kierunkach rozwoju sił zbrojnych, w tym marynarki wojennej, decydowały przede wszystkim poglądy przywódców politycznych, a nie dowódców wojskowych. W artykule przedstawiono ponadto analizę porównawczą wielkości okrętowej salwy rakietowej i torpedowej państw Układu Warszawskiego i państw NATO, ze szczególnym...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.