Powodzie w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze – aspekt przestrzenny

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza występowania powodzi na obszarze Jeleniej Góry, jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia w wybranych aspektach, ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi oraz stworzenie zaleceń i rozwiązań, których realizacja dałaby szansę na ograniczenie skutków powodzi. Autorzy zweryfikowali hipotezę: „Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Maciejowej jest możliwe dzięki odpowiedniej polityce przestrzennej”. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Maciejowej, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.