Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Jeleniej Górze

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest ocena systemu ochrony przed powodzią i ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi. Autorzy zweryfikowali w artykule hipotezę: „Ograniczenie negatywnych skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków”. W pracy oceniono system ochrony przeciwpowodziowej w Jeleniej Górze, istniejące rozwiązania techniczne oraz zarządzanie kryzysowe mieście. Skupiono się na ocenie gospodarki przestrzennej w kontekście zagrożenia powodziami, polityki przestrzennej miasta oraz zapisów w prawie miejscowym. Sformułowano zalecenia na podstawie...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.