Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza przyczyn i skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry. Autorzy częściowo pozytywnie zweryfikowali hipotezę, zgodnie z którą powodzie na obszarze miasta mają charakter antropogeniczny. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Jeleniej Górze, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie ze sobą powódź na badanym obszarze w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, ekonomii, społeczeństwa oraz przestrzeni.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.