Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Tomasz Pawluszko
Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (Regional Security Complex Theory, RSCT) na tle analizy ogólnej kondycji studiów nad bezpieczeństwem, zwłaszcza międzynarodowym. Omawiana teoria powstała na podstawie badań Kanadyjczyka Barry’ego Buzana w okresie 1983–2003, jest to więc podejście, które miało duże znaczenie dla kształtowania się tożsamości międzynarodowych studiów nad bezpieczeństwem (international security studies), jako subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Niniejszy szkic wskazuje również na implikacje teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa dla polskich osiągnięć badawczych w...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.