Bezpieczeństwo osób z niesprawnością ruchową jako zadanie władz samorządowych. Przykład Powiatu Gnieźnieńskiego

Magdalena Janiak
Celem niniejszej pracy jest prezentacja problemu istnienia barier architektonicznych i sposobów ich likwidacji w odniesieniu do problematyki poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją narządów ruchu. Zakres przedsięwzięć prowadzonych przez władze jednostek administracji terenowej została ukazana przez pryzmat uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Jako przykład wybrano Powiat Gniezno oraz roczny plan działań władz powiatu z roku 2017.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.