Przeobrażenia w obszarze pracy i nowe wyzwania kompetencyjne a zmiany paradygmatyczne w doradztwie zawodowym

Ewa Solarczyk-Ambrozik
Artykuł podejmuje problem zmian zachodzących w obszarze doradztwa zawodowego. Osią narracji jest kategoria pojęciowa „zmiany paradygmatyczne”, przy odwołaniu się do koncepcji paradygmatu jako podstawy konceptualnych i dominujących praktyk, charakteryzujących określony okres rozwoju doradztwa zawodowego. Zaprezentowane analizy ukazują temporalny wymiar praktyk w tym obszarze, osadzonych w określonej, również zmiennej perspektywie teoretycznej. Ukazany jest w związku z tym problem rozwoju teorii karier i ich adekwatności dla praktyki poradniczej. Tłem tych analiz i zarazem próbą wyjaśnienia zachodzących zmian...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.