Регионални аспекти на депопулацията и стареенето на населението и трудовите ресурси на България в началото на ХХІ век

Nikolay Tsekov
Депопулацията и стареенето на населението са основните фактори, които предопределят изменението на демографската ситуация в България през последните три десетилетия. Цел на настоящата разработка е да се изследва въздействието на синергията на тези негативни процеси върху развитието на страната посредством измененията в повъзрастовото разпределение на цялото население и населението в трудоспособна възраст за страната и по общини. Обект на изследването са взаимовръзките между средногодишните темпове на изменение на броя на населението на българските общини и...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.