Active Media FDTD Nanophotonic Device Simulator

Baudilio Tejerina, Zhengquan Zhang, Yunan Zheng & Seng-Tiong Ho