Identitets (re)konstruktioner hos mennesker med en erhvervet hjerneskade. Et casestudie af selv-narrativer og diskurser på hjerneskadeområdet.

Chalotte Glintborg & Lærke Krogh
Allerede i 1930 introducerede Goldstein begrebet “catastrophic reaction” for derved at beskrive de psykologiske reaktioner på kognitive og neurologiske funktionsnedsættelser (Goldstein 1934/1995). Et halvt århundrede senere observerede Prigatano (1999), at de psykologiske konsekvenser efter en erhvervet hjerneskade fortsat er ringe forstået og adresseret i rehabiliteringspraksis. Dette synes ikke at have ændret sig i det nye århundrede, og de psyko-sociale langtidsfølger efter en hjerneskade udgør fortsat den størte udfordring i hjerneskaderehabilitering (Teasdale 2007; XXX førsteforfatter). Forskningslitteratur,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.