Vejen til forbedrede oversvømmelseskortlægninger går gennem de hydrologiske tilpasninger

Signe Barnes & Morten Revsbæk
Det hydrologiske tilpasningslag udpeger steder hvor overfladevandets strømning ikke kan ses direkte i Danmarks Højdemodel da vandet løber under broer, igennem cykeltunneller eller i rørlagte vandløb. Dette datasæt er afgørende for at opnå korrekte resultater når man analyserer vandets strømning og er dermed en essentiel del af de fleste klimatilpasnings- og naturgenopretningsprojekter. Der findes dog fejl i tilpasningslaget, som har store negative konsekvenser for de afledte analyser. I 2018 blev det hydrologiske tilpasningslag en del...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.