INTRAURBANA SAMBAND MELLAN BEBYGGELSE-, TRANSPORT- OCH MAKTSTRUKTURER

Karin Book & Lena Eskilsson
Syftet med vårt forskningsprojekt är att genom litteraturstudier och en komparativ empirisk undersökning klarlägga intraurbana samband mellan bebyggelse-, transport- och maktstrukturer ur en kulturgeografisk synvinkel. Vi har särskiljt faktorer som inverkar på bebyggelse- och transportstrukturen som sammanfattas i en enkel modell. Faktorerna är centrumstruktur, verksamhetslokalisering, bostadslokalisering, densitet, markvärde, transportsystemets uppbyggnad, utnyttjandegrad av olika transportmedel och rörelsemönster. Hur städers bebyggelse- och transportstrukturer utformas påverkas också av typ av utvecklingskontroll, det vill säga vem som har kontroll/makt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.