Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2017

Ilze Koroļeva, Ilze Trapenciere, Aleksandrs Aleksandrovs & Rita Kaša
EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū. Piekļuve mikro-datiem LU FSI piedāvā vairākas iespējas dažādām interesentu grupām pašiem ieskatīties aptaujas datos un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par studentu dzīves apstākļiem Latvijā. Par iespējām un kārību, lūdzu, rakstiet uz e-pastu fsi@lza.lv.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.