Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України

Зозуля О. І.
Постановка проблеми. Розвиток парламентаризму в Україні, оновлення завдань парламентської діяльності, вітчизняна практика та зарубіжний досвід на тлі відсутності єдиного усталеного бачення шляхів розвитку комітетів Верховної Ради України, недостатньої ефективності їх діяльності й фрагментарності конституційно-правового регулювання виявляють необхідність аналізу його особливостей та удосконалення інституту комітетів Верховної Ради України. Для вирішення поставлених задач було використано такі методи пізнання як формально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші. Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.