Καφίδα, Φ. & Σοφικίτης, Φ. (2020). «Συγκριτική Μελέτη των Ωρολόγιων Προγραμμάτων ευρωπαϊκών χωρών στη βαθμίδα του Γενικού Λυκείου, εστιασμένη στην πρόβλεψη διδασκαλίας μαθημάτων τέχνης»

Fotini Kafida &
"Comparative Study of the time-schedules of the european upper secondary General Education, focused on the offer of art educational objects": This article, which focuses on the matching of the teaching of art in European countries with the latest educational policy data in Greece, emerged as a necessity as well as a research interest, after the publication of Greek Government, No. Sheet 2338 /15-06-2020 (ΦΕΚ, αρ. Φύλλου 2338 /15-06-2020) which ordered the sudden abolition of art...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.