ஔவையார் நூல்கள் முழுமையும்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சங்க காலம் தொட்டு ஒளவையார் என்ற பெயரில் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் பிறகாலத்தயவர் (ஆத்திச்ச்சூடி எழுதியவர்) என்று கருதப்படும் ஒளவையாரின் நூட்கள் அனைத்தையும் கொண்ட தொகுப்பு.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.