Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych

Maciej Maryl, Krzysztof Niewiadomski & Maciej Kidawa
Streszczenie Tekst prezentuję typologię gatunków blogowych opracowaną na podstawie empirycznej analizy 322 popularnych blogów, zebranych z różnych serwisów i list rankingowych. W analizie wykorzystano koncepcję gatunku jako czynności społecznej (Miller 1994), koncentrując się na następujących aspektach: (1) przedmiot wypowiedzi czyli nagląca potrzeba retoryczna; (2) autor i komunikacja czyli aspekt społecznościowy; (3) spójność gatunkowa. Wyróżniono następujące gatunki (szczegółowo omawiane w tekście): krytyka, porada, diarystyka, modelowanie, refleksja, informacja, filtr, fikcjonalność. Abstract This article presents an empirically generated...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.