CCDC 929401: Experimental Crystal Structure Determination

Jian Zheng, Ji Cai, Jin-Hong Lin, Yong Guo & Ji-Chang Xiao
Related Article: Jian Zheng, Ji Cai, Jin-Hong Lin, Yong Guo, Ji-Chang Xiao|2013|Chem.Commun.|49|7513|doi:10.1039/C3CC44271C
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.