CCDC 929620: Experimental Crystal Structure Determination

Hai-Jian Cong, Shu-Wei Zhang, Yu Shen, Yong Zheng, Yu-Jie Huang, Wen-Qiong Wang, Ying Leng & Li-Jiang Xuan
Related Article: Hai-Jian Cong, Shu-Wei Zhang, Yu Shen, Yong Zheng, Yu-Jie Huang, Wen-Qiong Wang, Ying Leng, and Li-Jiang Xuan|2013|J.Nat.Prod.|76|1351|doi:10.1021/np400235s
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.