CCDC 941506: Experimental Crystal Structure Determination

Cheng-Jun Sun, Wen Chen, Yan Li, Lan-Xiang Liu, Xue-Quan Wang, Li-Juan Li, Hong-Bin Zhang & Xiao-Dong Yang
Related Article: Cheng-Jun Sun, Wen Chen, Yan Li, Lan-Xiang Liu, Xue-Quan Wang, Li-Juan Li, Hong-Bin Zhang, Xiao-Dong Yang|2014|RSC Advances|4|16312|doi:10.1039/C3RA43183E
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.