CCDC 943279: Experimental Crystal Structure Determination

Wen Wan, Guobin Ma, Wei Gao, Jing Wang, Lei Li, Shangqin Rao, Chunfang Zheng, Haizhen Jiang, Hongmei Deng & Jian Hao
Related Article: Wen Wan, Guobin Ma, Wei Gao, Jing Wang, Lei Li, Shangqin Rao, Chunfang Zheng, Haizhen Jiang, Hongmei Deng, Jian Hao|2013|Org.Biomol.Chem.|11|6597|doi:10.1039/C3OB41211C
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.