CCDC 943364: Experimental Crystal Structure Determination

Hongbo Zhang, Xin Ning, Hang Hang, Xuyan Ru, Haichen Li, Yonghong Li, Lizhong Wang, Xiao Zhang, Shujing Yu, Yuanyuan Qiao, Xin Wang & Peng George Wang
Related Article: Hongbo Zhang, Xin Ning, Hang Hang, Xuyan Ru, Haichen Li, Yonghong Li, Lizhong Wang, Xiao Zhang, Shujing Yu, Yuanyuan Qiao, Xin Wang, and Peng George Wang|2013|Org.Lett.|15|5670|doi:10.1021/ol4026556
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.