CCDC 943415: Experimental Crystal Structure Determination

Fang-Mei Jian, Shui-Dong Zhu, Shuang Jin, Zhong-Gao Zhou & Ying-Bing Lu
Related Article: Fang-Mei Jian, Shui-Dong Zhu, Shuang Jin, Zhong-Gao Zhou, Ying-Bing Lu|2013|Inorg.Chem.Commun.|36|155|doi:10.1016/j.inoche.2013.08.029
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.