CCDC 943893: Experimental Crystal Structure Determination

Hongwei Hou, Wei Meng, Huijun Li, Zhouqing Xu, Shanshan Du, Yunxia Li, Yanyan Zhu, Yi Han, Y. Fan & Mingsheng Tang
Related Article: Hongwei Hou, Wei Meng, Huijun Li, zhouqing xu, Shanshan Du, Yunxia Li, Yanyan Zhu, Yi Han, Y. Fan, Mingsheng Tang|2014|Chem.-Eur.J.|20|2945|doi:10.1002/chem.201303434
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.