CCDC 944514: Experimental Crystal Structure Determination

Kai-Jie Chen, Rui-Biao Lin, Pei-Qin Liao, Chun-Ting He, Jian-Bin Lin, Wei Xue, Yue-Biao Zhang, Jie-Peng Zhang & Xiao-Ming Chen
Related Article: Kai-Jie Chen, Rui-Biao Lin, Pei-Qin Liao, Chun-Ting He, Jian-Bin Lin, Wei Xue, Yue-Biao Zhang, Jie-Peng Zhang, and Xiao-Ming Chen|2013|Cryst.Growth Des.|13|2118|doi:10.1021/cg400183s
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.