CCDC 944522: Experimental Crystal Structure Determination

Jü-Hua Yang, Xin-Yi Wu, Run-Tian He, Zhi-Gang Ren, Hong-Xi Li, Hui-Fang Wang & Jian-Ping Lang
Related Article: Jü-Hua Yang, Xin-Yi Wu, Run-Tian He, Zhi-Gang Ren, Hong-Xi Li, Hui-Fang Wang, and Jian-Ping Lang|2013|Cryst.Growth Des.|13|2124|doi:10.1021/cg4002048
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.