CCDC 947084: Experimental Crystal Structure Determination

A.V. Piskunov, I.N. Meshcheryakova, G.K. Fukin, I.V. Smolyaninov, N.M. Khamaletdinova & O.V. Kuznetsova
Related Article: A.V.Piskunov,I.N.Meshcheryakova,G.K.Fukin,I.V.Smolyaninov,N.M.Khamaletdinova,O.V.Kuznetsova|2014|Koord.Khim.|40|205|doi:10.7868/S0132344X14040082
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.