CCDC 964467: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Long Li, Bing-Xin Zhao, Xiao-Jun Huang, Dong-Mei Zhang, Ren-Wang Jiang, Ying-Jie Li, Yu-Qing Jian, Ying Wang, Yao-Lan Li & Wen-Cai Ye
Related Article: Xiao-Long Li, Bing-Xin Zhao, Xiao-Jun Huang, Dong-Mei Zhang, Ren-Wang Jiang, Ying-Jie Li, Yu-Qing Jian, Ying Wang, Yao-Lan Li, and Wen-Cai Ye|2014|Org.Lett.|16|224|doi:10.1021/ol403211a
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.