CCDC 965290: Experimental Crystal Structure Determination

Hua-Tian Shi, Lu-Jun Zhou, Ai-Quan Jia, Xiang-Hong Huang & Qian-Feng Zhang
Related Article: Hua-Tian Shi, Lu-Jun Zhou, Ai-Quan Jia, Xiang-Hong Huang, Qian-Feng Zhang|2014|Inorg.Chem.Commun.|41|65|doi:10.1016/j.inoche.2014.01.003
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.