CCDC 972430: Experimental Crystal Structure Determination

Hai-E. Ding, Zhong-Duo Yang, Li Sheng, Shuang-Yan Zhou, Shuo Li, Xiao-Jun Yao, Kang-Kang Zhi, Yong-Gang Wang & Fei Zhang
Related Article: Hai-E. Ding, Zhong-Duo Yang, Li Sheng, Shuang-Yan Zhou, Shuo Li, Xiao-Jun Yao, Kang-Kang Zhi, Yong-Gang Wang, Fei Zhang|2015|Tetrahedron Lett.|56|6754|doi:10.1016/j.tetlet.2015.10.063
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.