CCDC 1009889: Experimental Crystal Structure Determination

Yanlong Wang, Zhenzhen Xue, Zhihao Sun, Chunhong Tan, Yuehong Wen, Shengmin Hu, Qilong Zhu, Tianlu Sheng & Xintao Wu
Related Article: Yanlong Wang, Zhenzhen Xue, Zhihao Sun, Chunhong Tan, Yuehong Wen, Shengmin Hu, Qilong Zhu, Tianlu Sheng, Xintao Wu|2015|Dalton Trans.|44|2217|doi:10.1039/C4DT02396J
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.