CCDC 1021637: Experimental Crystal Structure Determination

Peng-Ju Xia, Yan-Hua Sun, Jun-An Xiao, Zhao-Fang Zhou, Sai-Shuai Wen, Yu Xiong, Guang-Chuan Ou, Xiao-Qing Chen & Hua Yang
Related Article: Peng-Ju Xia, Yan-Hua Sun, Jun-An Xiao, Zhao-Fang Zhou, Sai-Shuai Wen, Yu Xiong, Guang-Chuan Ou, Xiao-Qing Chen, and Hua Yang|2015|J.Org.Chem.|80|11573|doi:10.1021/acs.joc.5b02088
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.