CCDC 1048399: Experimental Crystal Structure Determination

Yu Hu, Jia-Jie Yuan, Xiao-Xia Sun, Xi-Mei Liu, Zhen-Hong Wei, Xun Tuo & Hui Guo
Related Article: Yu Hu, Jia-jie Yuan, Xiao-xia Sun, Xi-mei Liu, Zhen-hong Wei, Xun Tuo, Hui Guo|2015|Tetrahedron:Asymm.|26|791|doi:10.1016/j.tetasy.2015.04.007
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.