CCDC 1400173: Experimental Crystal Structure Determination

Honghong Chen, Qi Ma, Yuqiao Zhou, Zhou Yang, Mojca Jazbinsek, Yongzhong Bian, Ning Ye, Dong Wang, Hui Cao & Wanli He
Related Article: Honghong Chen, Qi Ma, Yuqiao Zhou, Zhou Yang, Mojca Jazbinsek, Yongzhong Bian, Ning Ye, Dong Wang, Hui Cao, and Wanli He|2015|Cryst.Growth Des.|15|5560|doi:10.1021/acs.cgd.5b01216
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.