CCDC 114586: Experimental Crystal Structure Determination

Yongqiang Zhang, Baiquan Wang, Shansheng Xu, Xiuzhong Zhou & Jie Sun
Related Article: Yongqiang Zhang, Baiquan Wang, Shansheng Xu, Xiuzhong Zhou, Jie Sun|1999|Transition Met.Chem.|24|722|doi:10.1023/A:1007085814458
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.