CCDC 129439: Experimental Crystal Structure Determination

De-Chun Zhang, Tian-Zhu Zhang, Yan-Qiu Zhang, Zheng-Hao Fei & Kai-Bei Yu
Related Article: De-Chun Zhang, Tian-Zhu Zhang, Yan-Qiu Zhang, Zheng-Hao Fei, Kai-Bei Yu|1997|Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Commun.|53|1895|doi:10.1107/S0108270197010342
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.