CCDC 148760: Experimental Crystal Structure Determination

Bao-Qing Ma, Da-Shun Zhang, Song Gao, Tian-Zhu Jin & Chun-Hua Yan
Related Article: Rui-Yao Wang, Tian-Zhu Jin, Zhi-Ping Zheng|2000|Huaxue Xuebao|58|1481|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.