CCDC 162309: Experimental Crystal Structure Determination

Jing-Cao Dai, Li-Ming Wu, Chuan-Peng Cui, Zhi-Yong Fu, Sheng-Min Hu, Wen-Xing Du, Wen-Jian Zhang & Xin-Tao Wu
Related Article: Jing-Cao Dai, Li-Ming Wu, Chuan-Peng Cui, Zhi-Yong Fu, Sheng-Min Hu, Wen-Xing Du, Wen-Jian Zhang, Xin-Tao Wu|2001|Inorg.Chem.Commun.|4|643|doi:10.1016/S1387-7003(01)00294-5
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.