CCDC 200711: Experimental Crystal Structure Determination

Fang-Fang Jian, Hai-Lian Xiao & Huan-Xiang Wang
Related Article: Fangfang Jian, Hailian Xiao, Huanxiang Wang, Pingping Sun|2004|J.Chem.Cryst.|34|647|doi:10.1023/B:JOCC.0000047636.84383.31
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.