CCDC 210606: Experimental Crystal Structure Determination

Yong Li, Jing Lu, Ji-Qing Xu, Xiao-Bing Cui, Ying-Hua Sun, Ke-Chang Li, Qing-Xin Yang, Ling-Yun Pan & Hai-Ying Bie
Related Article: Yong Li, Jing Lu, Ji-qing Xu, Xiao-bing Cui, Ying-hua Sun, Ke-chang Li, Qing-xin Yang, Ling-yun Pan, Hai-ying Bie|2004|Chem.Res.Chin.Univ.|20|681|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.