CCDC 214293: Experimental Crystal Structure Determination

Jin Huang, Dong-Feng Li, Shu-An Li, De-Xi Yang, Wei-Yin Sun & Wen-Xia Tang
Related Article: Jin Huang, Dong-Feng Li, Shu-An Li, De-Xi Yang, Wei-Yin Sun, Wen-Xia Tang|2004|J.Inorg.Biochem.|98|502|doi:10.1016/j.jinorgbio.2003.12.016
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.