CCDC 225984: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang Yuetao, Mu Ying, Li Guanghua, Lu Chunsheng, Xiao Tingting, Xu Jiansheng, Zhang Yanrong, Zhu Dongsheng & Feng Shouhua
Related Article: Zhang Yuetao, Mu Ying, Li Guanghua, Lu Chunsheng, Xiao Tingting, Xu Jiansheng, Zhang Yanrong, Zhu Dongsheng, Feng Shouhua|2005|Polyhedron|24|1793|doi:10.1016/j.poly.2004.09.035
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.