CCDC 228386: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Qing Shen, Hai-Bin Qiao, Zhong-Jun Li, Hong-Yun Zhang, Hong-Lei Liu, Rui Yang, Pei-Kun Chen & Hong-Wei Hou
Related Article: Xiao-Qing Shen, Hai-Bin Qiao, Zhong-Jun Li, Hong-Yun Zhang, Hong-Lei Liu, Rui Yang, Pei-Kun Chen, Hong-Wei Hou|2006|Inorg.Chim.Acta|359|642|doi:10.1016/j.ica.2005.10.009
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.