CCDC 248457: Experimental Crystal Structure Determination

Ya-Min Li, Sheng-Qing Xia, Jian-Jun Zhang, Xin-Tao Wu, Long-Sheng Wang, Wen-Xin Du & Sheng-Min Hu
Related Article: Ya-Min Li, Sheng-Qing Xia, Jian-Jun Zhang, Xin-Tao Wu, Long-Sheng Wang, Wen-Xin Du, Sheng-Min Hu|2005|Jiegou Huaxue|24|716|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.