CCDC 250339: Experimental Crystal Structure Determination

Chang-Wen Hu, Chun-Xiu Wang, Hui Li, Yan-Ting He & Yun Gong
Related Article: Chang-wen Hu, Chun-xiu Wang, Hui Li, Yan-ting He, Yun Gong|2005|Beijing Ligong Daxue Xuebao|25|1103|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.