CCDC 253524: Experimental Crystal Structure Determination

Jianmin Dou, Libin Wu, Qingliang Guo, Dacheng Li, Daqi Wang, Chunhua Hu & Peiju Zheng
Related Article: Jianmin Dou, Libin Wu, Qingliang Guo, Dacheng Li, Daqi Wang, Chunhua Hu, Peiju Zheng|2005|Appl.Organomet.Chem.|19|1168|doi:10.1002/aoc.990
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.