CCDC 255805: Experimental Crystal Structure Determination

Feng Jin, Jian-Feng Li, Hong-Ping Zhou, Jie-Ying Wu, Jia-Xiang Yang, Yu-Peng Tian & Min-Hua Jiang
Related Article: Feng Jin, Jian-feng Li, Hong-ping Zhou, Jie-ying Wu, Jia-xiang Yang, Yu-peng Tian, Min-hua Jiang|2007|J.Mol.Struct.|829|202|doi:10.1016/j.molstruc.2006.06.025
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.