CCDC 256143: Experimental Crystal Structure Determination

Hui-Shuang Zhang, Rui-Biao Fu, Jian-Jun Zhang, Xin-Tao Wu, Ya-Min Li & Xi-He Huang
Related Article: Hui-Shuang Zhang, Rui-Biao Fu, Jian-Jun Zhang, Xin-Tao Wu, Ya-Min Li, Xi-He Huang|2005|Jiegou Huaxue|24|997|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.