CCDC 256244: Experimental Crystal Structure Determination

Chun-Dan Zhang, Shu-Xia Liu, Lin-Hua Xie, Bo Gao, Chun-Yan Sun & De-Hui Li
Related Article: Chun-Dan Zhang, Shu-Xia Liu, Lin-Hua Xie, Bo Gao, Chun-Yan Sun, De-Hui Li|2005|J.Mol.Struct.|753|40|doi:10.1016/j.molstruc.2005.05.041
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.